คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ส.ค. 66 / อ่าน 94  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค รองคณบดีฯ
ได้รับรางวัล
Creative Music “Silver Medal”

จากผลงานสร้างสรรค์ 
“Garbage on Samila Beach” for Big Band Jazz

ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ระดับนานาชาติ (ครั้งที่4) ปี2566
The 4th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2023 
“Multicultural Beyond Frontier: 
Promote to the National Level Created to a World-Class Scale”
July 7-8, 2023 at the Auditorium of language and Computer Center
(The 100th years anniversary auditorium) Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready