คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ส.ค. 66 / อ่าน 56  / 


ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับรางวัล

Cultural Performance Award
"The Best Combine Cultural Group"

22nd Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Varsity  Carnival 2023 At Universitas Syiah Kuala Banda Aceh - Indonesia  11 July 2023

ในโครงการโครงการ IMT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2566

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready