คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 66 / อ่าน 82  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2564
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready