คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ค. 66 / อ่าน 61  / 


ประมวลภาพการบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหววง TSU Bigband Jazz

เพื่อร่วมแสดงในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 (The 4th International Symposium on Creative Fine Arts : ISCFA 2023) ภายใต้การเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นพพร ด่านสกุล ผู้บุกเบิกและก่อตั้งสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร จากสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา ร่วมบรรเลงและบันทึกเสียง ร่วมกับคณาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready