คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ค. 66 / อ่าน 56  / 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ ณ สำนักงานใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเอนก เหล่าธรรมรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

นิทรรศการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองที่รัฐบาลไทย ในนามของ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และเป็นวาระที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมเฉลิมฉลอง เฉลิมพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญ องค์การ UNESCO ประกาศมติการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ และจัดขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไป ชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในฝรั่งเศสได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและได้ศึกษาพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อำนวยให้เกิดความเจริญทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะทีมงานโนราเดินทางไปยังกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อแสดงในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready