คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค. 66 / อ่าน 220  / 


"นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ 2022

SOCIAL INNOVATION THAKSIN UNIVERSITY "

โดยนักวิจัยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ชวยศาสตราจารย์ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานนวัตกรรม

โนรา"การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่

ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

✔นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ 2022

เป็นการรวมผลงานนวัตกรรมเด่นในปี 2022

ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ซึ่งมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุน

ให้นักวิจัยพัฒนาผลงานวิจัย

และนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรม

ในการช่วยเหลือสังคม ตามปณิธาน

“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

อีกทั้งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่

และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศ

การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

จากผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่

การใช้ประโยชน์และการต่อยอดเชิงพาณิชย์

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้

 https://online.fliphtml5.com/xiwja/dxum/
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready