คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 เม.ย. 66 / อ่าน 32  / 


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โครงการวิจัย "โนรา" การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้จัดการประชุมหารือกับตัวแทนชุมชนภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาผู้ประกอบผลิตภัณฑ์โนรา พัฒนาพื้นที่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว หรือวันเขียนบางแก้วและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสานต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้โนราแบบครบวงจรสู่สาธารณชน ณ วัดเขียนบางแก้ว เวลา 13.00 น.-15.00 น.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready