คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย. 66 / อ่าน 12  / 


ขอเชิญชวนรับชม

โครงการเสนอผลงานดุริยนิพนธ์ "ทักษิณาวาทิต" ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนิสิตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้อง ๑๕๔๐๓ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๑ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยทักษิณ

การแสดงแบ่งออกเป็น ๘ รายการ ดังต่อไปนี้

 รายการที่ ๑ การสร้างสรรค์เพลงโหมโรงสทิงพาราณสี

โดย นายธีรวัฒน์ ควงวัดใหม่ และนายณัฐวุฒิ คำนึง

 รายการที่ ๒ การวิเคราะห์ทางเดี่ยวขิมเพลงพันธุ์ฝรั่ง สามชั้น ของครูชยุดี วสวานนท์

โดย นายพัชรพล กิ้มถ้อง

รายการที่ ๓ การวิเคราะห์ทางเดี่ยวขิมเพลงนกขมิ้น สามชั้น ของครูชยุดี วสวานนท์

โดย นายกิตติชัย เปาปวง

รายการที่ ๔ การสร้างสรรค์ตับเรื่องพระนางมัสสุหรี

โดย นายวันเฉลิม วงค์แสง และ นางสาวเบญจมาศ พิกุลทอง

รายการที่ ๕ การสร้างสรรค์เพลงพราหมณ์สทิงปุระ เถา

โดย นายจิรวัฒน์ ทองกลอม และนายเกียรติศักดิ์ สดพงษ์

รายการที่ ๖ การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้ ชุดจีนวิลาส

โดย นายเสกข์ศักย์ ไชยชาญ

รายการที่ ๗ ศีกษาทางเดี่ยวจะเข้เพลงลาวแคน ทางครูสุธารณ์ บัวทั่ง และเดี่ยวพิณเพลงปู่ป๋าหลาน

โดย นายชนาธิป คงอ่อน

รายการที่ ๘ ศึกษาการบรรเลงดนตรีร้องรับการแสดงโนรา ชุดคล้องหงส์ สายตระกูลขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)

โดย นายชัยวัฒน์ อินไชยทอง และนายศุภกร แก้วทอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready