คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 เม.ย. 66 / อ่าน 37  / 


รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ 
(Master of Music in Creative Music)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-5 พฤษภาคม 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://graduate.tsu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready