คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 ธ.ค. 65 / อ่าน 78  / 


ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องในวัน ต่อต้านคอรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต กำมือและยกมือขวาทับมือซ้าย ซึ่งอธิการบดีได้กล่าวนำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการจัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมสุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมได้รับเกียรติจาก นายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 บรรยายหัวข้อเรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม : กฎหมาย แนวปฏิบัติและสามัญสำนึก” พร้อมกันนี้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาคณาจารย์และพนักงาน และสภานิสิต ร่วมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักให้ความสำคัญ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำหรับการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการสร้างการรับรู้ มีความเข้าใจและไม่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการประเมินด้าน ITA ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นการยกระดับของมหาวิทยาลัยทักษิณ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งที่ผ่านมามีผลการประเมินเป็นไปในทิศทางที่ดีในทุก ๆ ปี ดังนี้ ปี 2561 (83.57) ปี 2562 (87.28) ปี 2563 (88.61) ปี 2564 (90.12) และปี 2565 (89.06) ค่าคะแนนระดับ A เกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกันประกาศนโยบายและมาตรการในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อและให้ใช้วิธีการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยร่วมกันประกาศเจตจำนงสูงสุด ดังนี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready