คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.พ. 66 / อ่าน 260  / 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบูรณาการทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี  (ดนตรีแจ๊ส) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา เป็นผู้มีผลงานที่มีการบูรณาการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปี พ.ศ. 2542  ดร.ประหยัด ปฏิบัติงานราชการด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละทั้งในด้านการสอน และทำวิจัย ได้รับเลือกให้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Outbound International Visiting Researcher) เพื่อทำวิจัยและแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2561) ดร.ประหยัด เป็นนักวิชาการ และคีตกวี ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ ผลงานประพันธ์ได้รับเลือกให้นำออกแสดงโดยวงดนตรีระดับโลก เช่นวง Teatro Giglio Showa Orchestra วง Washington State University Jazz Big Band I รางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับ เช่น รางวัล The Outstanding Music Composition Award 2015 จาก Showa University of Music ผลงาน Concerto for Saxophone and Big Band ได้รับเลือกให้ออกแสดงในงาน World Jazz Festival 2019 ณ เมือง Pullman รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2561) ได้รับรางวัล Gold Prize ในงาน The International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 และ 2022
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready