คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.พ. 66 / อ่าน 24  / 


ประมวลภาพ

โครงการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาทางด้านศิลปกรรม

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready