คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.พ. 66 / อ่าน 49  / 


โครงการพัฒนานิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วาดเส้นบุคคล..ดำเนินการโดยอาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม

ขอขอบคุณอธิการบดี... รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์..ให้เกียรติกล่าวเปิดและเป็นแบบให้กับวิทยากรเพื่อการสาธิตในครัังนี้

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ...คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ขอขอบคุณวิทยากร...อาจารย์ชาญ วารีรัตน์ และ อาจารย์ชยนัน อาวะโต ที่ให้เกีรยติมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตศิลปะการออกแบบ

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready