คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.พ. 66 / อ่าน 27  / 


การแสดงพิธีเปิด โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานการประชุมเชิงปฎิบัติการ

การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (WANCA 42 'nd TSU )

ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

การแสดง ชุด "นวัตกรรมศิลปะแห่งชีวิต" Life Arts Innovation เป็นชุดการแสดงที่ต้องการนำเสนอภาพการเปลี่ยนผ่านของสังคมยุคเก่าเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ขณะเดียวกันมนุษย์ยังมีความจำเป็นต้องใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพลังการขับเคลื่อนทางจิตวิญญาณ

ออกแบบแสง อ.สายฝน ไฝเส้ง Saifon Faiseng

ออกแบบท่าเต้น ฝึกซ้อม อ.ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน อ.สุพจน์ จูกลิ่น Mmeenaja Tayeh

กำกับการแสดง ผศ.อรวรรณ โภชนาธารOrawan Sanloha

นักแสดง นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready