คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.พ. 66 / อ่าน 50  / 


มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine and Applied Arts

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต (Master of Music)

สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ (Creative Music)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

รับสมัครทาง website

https://graduate.tsu.ac.th

• วันที่ 10 ธันวาคม 2565-23 กุมภาพันธ์ 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready