คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.พ. 66 / อ่าน 47  / 


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม

ศิลปกรรมและการออกแบบ

รวม 7 สถาบันการศึกษา 10 คณะวิชา

ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ

 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องประชุมโพธิพุทธ อาคารเรียนรวม

และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา

มทร.ล้านนา(เจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready