คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 ม.ค. 66 / อ่าน 36  / 


ขอแสดงความยินดีกับ

นายเสกข์ศักย์ ไชยชาญ

นิสิตชั้นปีที่ ๔หลักสูตร ดศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ เพลงพญาครวญ สามชั้น

ฝึกซ้อมโดย ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์

เครื่องกำกับจังหวะ

นายพัชรพล กิ้มถ้อง โทน-รำมะนา

นายชนาธิป คงอ่อน ฉิ่ง

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

จัดโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready