คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 ม.ค. 66 / อ่าน 38  / 


บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดังนี้

- ประเภททุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองโจทย์ท้าทายและแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วน งบประมาณ 100,000 บาท....ผศ.ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ หัวหน้าโครงการ

- ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)

  ชุดโครงการเรื่อง การยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลโตนดกลุ่มโหนดศิลป์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มโหนดศิลป์ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบประมาณ  250,000  บาท ....อาจารย์โชติพงษ์  บุญฤทธิ์  หัวหน้าชุดโครงการ
    โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มโหนดศิลป์ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา....อาจารย์ชลธิดา  เกษเพชร หัวหน้าโครงการย่อย
    โครงการย่อยที่  2  การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา....อาจารย์โชติพงษ์  บุญฤทธิ์  หัวหน้าโครงการย่อย

- ประเภททุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  โครงการเรื่อง  การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากใบไม้สีทองและพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพของใบไม้สีทองด้วยการเคลือบน้ำยางเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 160,000 บาท...อ.อัฏฐพล  เทพยา  เป็นหัวหน้าโครงการ

- .ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการเรื่อง  ผลของดนตรีต่อความกลัวการคลอดและความสามารถในการเผชิญกับการเจ็บครรภ์คลอด  งบประมาณ 90,000  บาท....อาจารย์ยงกฤต  สายเนตร  หัวน้าโครงการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready