คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 10 ม.ค. 66 / อ่าน 32  / 


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
นำทีมเข้าพบหน่วยงานเพื่อเจรจาความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) เมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยใช้องค์ความรู้และทุนทางศิลปกรรม 
ขอขอบคุณ 
นายกเทศมนตรีนครสงขลา (คุณวันชัย  ปริญญาศิริ) 
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คุณบุญนอง  ชัยแก้ว (รักษาการ) 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา (คุณสุรศักดิ์  จันทร์แดง (รักษาการ)

ศิลปกรรมรับใช้สังคม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready