คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ธ.ค. 65 / อ่าน 152  / 


ปีใหม่ ๒๕๖๖ นี้ 
ขอให้ชาวศิลปกรรมทุกคนและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองและขอให้ท่านเข้มแข็งมีพลังในการสร้างงาน ศิลปกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมสืบไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรับใช้สังคมของประเทศ”
ศิลปกรรมรับใช้สังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สวัสดีปีใหม่2566
TSU
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready