คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ย. 65 / อ่าน 72  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี 

อาจารย์ ดร.วศิน ศรียาภัย

อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ สากล

ที่ได้สำเร็จหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready