คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 พ.ย. 65 / อ่าน 4  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง

“เรียนการเเสดงอย่างไร จบไปไม่ตกงาน”

ผู้ดำเนินการเสวนา

อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

วิทยากร

- คุณเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

- อาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- ดร.ภูมิพัฒน์ อนุวัตนวงศ์ (โนราไข่เหลี้ยม)

เจ้าของคณะมโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย

- คุณประภัสสร คอนเมือง ผู้บริหารคณะละคร

ลานยิ้มการละคร

- คุณวิษธร หนูทอง หัวหน้าแผนกนักแสดง

ฝ่ายบริหารการแสดง โรงละครสยามนิรมิต ภูเก็ต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เวลา 12.30 - 17.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

และสามารถรับชม Facebook Live ผ่านทาง Fanpage : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียง 50 ท่าน เท่านั้น 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 080-3278840 (เจตพล ดำเกาะ)

080-7085954 (อรพิมล พรมจันทร์)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready