คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค. 65 / อ่าน 60  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ สากล

ที่ได้สำเร็จหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Doctor of Fine and Applied Arts (D.F.A)

Chulalongkorn University

Websiteคณะศิลปกรรมศาสตร์ http://art.tsu.ac.th/th/

#คณะศิลปกรรมศาสตร์

#Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts

#สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

#หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล

#ศิลปกรรมเพื่อสังคม

#Tsu

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#Thaksin_Universit

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready