คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 3 ต.ค. 65 / อ่าน 74  / 


นักวิจัย ม.ทักษิณ ร่วมสืบสาน ต่อยอด เสริมศักยภาพการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โนรา

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะนักวิจัยนำโดย ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากโครงการวิจัยเรื่อง “ โนรา : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โนรา ภาตใต้หลักสูตรอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โนรา มีกิจกรรมประกอบด้วย

การฝึกปฏิบัติการร้อยลูกปัดโนรา และการทำลูกปัดโนรา สร้อยคอมือ/ต่างหู/ พวงกุญแจ

การจัดทำคอนเทนต์กระเป๋าลูกปัดโนรา ผ่านสื่อโซเชียล

  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติร้อยลูกปัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โนรา สามารถเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการโนรา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โนรา

  กิจกรรมอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โนรา เป็นผลิตผลจากโครงการวิจัย “ โนรา : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” นับว่าเป็นการสืบทอด สานต่อ และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้เป็นอย่างดี ถือเป็นมรดกที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง เป็นสิ่งสำคัญของชุมชนและกลุ่มชน สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นำมาสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของตน ทำให้เกิดความภูมิใจในตัวตนและสำนึกหวงแหนในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มชน หรือปัจเจกบุคคลต่อการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

  โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมฝึกปฏิบัติ พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการบริหารจัดการโครงการวิจัยแก่ทีมนักวิจัย และร่วมชมการสาธิตวิธีการร้อยลูกปัด ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ผู้สนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โนรา จำนวน 7 หลักสูตร ได้ที่ วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม ศกนี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready