คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 65 / อ่าน 53  / 


ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 26 กันยายน 2565

“โครงการฝึกปฏิบัติวงปี่ชวากลองแขก”

สืบเนื่องจาก หลักสูตร ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย ม.ทักษิณ จัดโครงการฝึกปฏิบัติวงปี่ชวากลองแขกขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปี่ชวาและกลองแขกคือนายอนุชา บริพันธุ์ และนายสุรศักดิ์ กิ่งไทร ศิลปินอาวุโส เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready