คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 65 / อ่าน 72  / 


วันที่ 17 กันยายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อม (ร่าง)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับความกรุณาจากท่านศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เดินทางมาให้คำแนะนำ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready