คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย. 65 / อ่าน 100  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงค์ ชีวะสาโร

อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์

ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้าน

การบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี





คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready