คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 65 / อ่าน 78  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอขอบพระคุณวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

และผู้เกี่ยวข้อง ที่มอบโอกาสให้

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย

ร่วมจัดแสดงในพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง

และตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกในโอกาสต่อไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready