คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 65 / อ่าน 79  / 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาดนตรีศึกษา ดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ท และวงโยธวาทิต

ระหว่าง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready