คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 65 / อ่าน 68  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

ตามแนวทาง EdPEx

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

รูปแบบประเมิน Sisit Visit แบบ Online และ Onsite

ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 17

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ นำโดย

1. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร : ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : กรรมการ

3. อ.ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : กรรมการ (สังเกตการณ์)

4. นางสาวเฌอสิริ เดชสม

ฝ่ายประประกันคุณภาพการศึกษา : ผู้ประสานงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready