คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.ย. 65 / อ่าน 75  / 


โครงการนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

The Third International Virtual Digital Art Exhibition

เสวนาออนไลน์ 3rd ASEDAS 2022 TSU Webminar

“Community Art & Public Art”

โดยมีวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ์ สายวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศาสตร์สาระ วิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. อาจารย์ Reza Moosavi สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

และขอขอบคุณ

รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณชนาธิป แก้วทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มา ณ โอกาสนี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready