คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.ย. 65 / อ่าน 98  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

ในชื่อผลงาน หนมบอกของหรอยสงขลา: การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา

ในการการนำเสนอภาคบรรยาย ผลงานสร้างสรรค์ ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น"

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready