คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.ย. 65 / อ่าน 165  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย

ได้รับรางวัลระดับดี

การพัฒนาโปรแกรมศัพท์สังคีตเทคนิคดนตรีไทยวงปี่พาทย์

ในการการนำเสนอภาคบรรยาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น"

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready