คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ย. 65 / อ่าน 65  / 


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ AUN-QA ปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready