คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 65 / อ่าน 25  / 


ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกวิชญ์  ชัยเดชชินพัฒน์ นิสิตสาขาศิลปะการออกแบบ

ได้รับรางวัลดีมากในการนำเสนอบทความวิชาการประเภทโปสเตอร์

งานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 33

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 สิงหาคม 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready