คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 65 / อ่าน 15  / 


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบรรณสรณ์ นวลมุสิต ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ได้เข้าร่วมการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การแสดงเดี่ยวขับร้อง

"การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น"

ซึ่งต่อยอดมาจากรายวิชาดุริยนิพนธ์ ปีการศึกษา 2564

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready