คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 65 / อ่าน 24  / 


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้เข้าร่วมการนำเสนอภาคบรรยาย ผลงานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยได้รับรางวัล ดีมาก จากผลงานสร้างสรรค์ ชุด ซวงฝู

รางวัลดีเด่น จากผลงานสร้างสรรค์ ชุด หนมบอกของหรอยสงขลา : การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready