คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 ส.ค. 65 / อ่าน 25  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร

อาจารย์ประจำหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ สากล

ได้รับรางวัลดีเด่น

บทความเรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบการประพันธ์เพลงดนตรีจากลำดับ ตัวเลขของฟิโบนัชชี

ในการงาน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready