คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค. 65 / อ่าน 25  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ ประจำปี 2565-2569

และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

ณ ห้องณธรรศ โรงแรมเดอะเบตเวเคชั่น เวลา 08.30-17.00 น.

และได้รับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready