คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ค. 65 / อ่าน 70  / 


ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ

ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์บูรณาการท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 3

3rd International Symposium on Creative Fine Arts ISCFA 2022
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready