คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ค. 65 / อ่าน 21  / 


ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม

การแสดงผลงานดุริยนิพนธ์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในหัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์ดุริยนิพนธ์ : เพลงตับเรื่องพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้

 ตอนที่ 1 พระยาธรรมรังคัลอารธนาพระอโนมทัสสีให้ไปอัญเชิญพระธาตุจากลังกา (พ.ศ. 2057)

 ตอนที่ 2 พระรามนักปราชญ์ขอพระราชทานกัลปนาวัดพะโคะจากสมเด็จพระเอกาทศรถและทรง

พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมุนี (พ.ศ. 2158)

 ตอนที่ 3 การสถาปนาพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุบนยอดเขาพะโคะ (พ.ศ. 2159)

 Websiteคณะศิลปกรรมศาสตร์ http://art.tsu.ac.th/th/

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready