คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 65 / อ่าน 22  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ สากล

สามารถสอบเข้าต่อในระดับปริญญาโท

นายศุภวัฒน์ นวลปาน

นายกิตติศักดิ์ ส่องแสง

นายธนาเดช ชูกระชั้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready