คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 65 / อ่าน 23  / 


ศิลปะการแสดงสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน

ความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ BSBI ชื่อทุน Indonesia Arts and Culture Scholarship

ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้านการกิน ด้านภาษา การใช้ชีวิตประจำวัน และศิลปะการแสดง ของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับทุน BSBI ประกอบด้วย

 นายเอกสิทธิ์ ทิพย์ภักดี

 นางสาวปัณพร แก้วบุปผา

 นายธนภัทร์ เยี่ยมศักดิ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready