คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค. 65 / อ่าน 60  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร

ประธานสาขาศิลปะการแสดง

ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready