คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย. 65 / อ่าน 27  / 


ด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงาน นิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  (The Third International Virtual Digital Art Exhibition) กับ 1) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  2) คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 4) สมาคมศิลปะดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEDAS)  

จึงขอเชิญบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด
งานนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
(The Third International Virtual Digital Art Exhibition)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings
Meeting ID : 968 8273 0963

https://psu-th.zoom.us/j/96882730963
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready