คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย. 65 / อ่าน 42  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี 
อ.ดร. ผกาวรรณ บุญดิเรก
อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ สากล
ที่ได้สำเร็จหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Fine and Applied Arts (D.F.A)
Chulalongkorn University
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready