คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 มิ.ย. 65 / อ่าน 26  / 


  ประมวลภาพบรรยากาศการบันทึกวีดีโอ ผลงานสร้างสรรค์เพลงตับเรื่องพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ  โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการนำเสนอผลงานดุริยนิพนธ์ ครั้งที่ 12 “วิวิธวาทิตวิทยา “ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 

นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ ประธานหลักสูตร ดศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย)

อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ ประธานที่ปรึกษาดุริยนิพนธ์

อาจารย์โสวภา สงขาว กรรมการที่ปรึกษาดุริยนิพนธ์

อาจารย์ปรัชญา บุญมาสูงทรง กรรมการสอบดุริยนิพนธ์

อาจารย์ศรัทธา จันทมณีโชติ กรรมการสอบดุริยนิพนธ์

ครูปิยเทพ ไชยวารี ที่เอื้อเฟื้อการบันทึกเสียง

ขอบคุณหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียง

สขอบคุณสาขาศิลปะการแสดง ที่เอื้อเฟื้อห้องสำหรับการบันทึกเสียงและบันทึกวีดีโอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready