คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค. 65 / อ่าน 32  / 


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
“The 2022 Indonesia Art& Culture Scholarship Vitual” 
จำนวน 8 คน ได้แก่
นางสาวเมขลา จันทร์เรือง
นางสาวลักษิกา บุญครอง
นางสาวฉัตรนารี คงศรี
นางสาวเขมิสรา กำเหนิดฤทธิ์
นางสาวจุฑามาศ รัตนมณี
นายฤทธิชัย หนูทอง
นายธนากร ชัยมนตรี
นายปฎิพล ฤทธิภักดี 
โดยนิสิตเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์เป็นจำนวน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ถึง 9 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 35 คน จากประเทศในเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready