คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ค. 65 / อ่าน 141  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
ด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน 
ประจำปี พ.ศ. 2564
โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564 
เพื่อยกย่องชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลงานเด่นด้านการเรียนการสอนและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับสมควรได้รับการยกย่อง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready