คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 65 / อ่าน 72  / 


 

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กำหนดสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์  
ในวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ทาง
Website :  http://art.tsu.ac.th/th/   
ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่   ๑๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารการประกาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1WsEsp6qjEZx3M988sqhIIrRbAS-OG-4d?usp=sharing

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตร ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready